Inwestycje zrealizowane

Rok 1996

Zakup 19 szt. używanych niemieckich wagonów tramwajowych Düwag GT6 – tramwaje przegubowe typu GT6 zostały zakupione w Niemczech w Mainz:

 • pierwsze 5 wagonów wyjechało na elbląskie tory 12 grudnia 1996 r., kolejne zostały wprowadzone do ruchu w 1997 r.,
 • niemieckie wagony znacząco poprawiły komfort podróżowania, zastępując wyeksploatowany tabor typu 5N.

Rok 2002

Budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Płk. Dąbka:

 • w 2002 r. zakończono budowę nowego odcinka w ul. Płk. Dąbka o długości 1,8 km toru podwójnego,
 • było to największe przedsięwzięcie inwestycyjne od czasu doprowadzenia trakcji tramwajowej od ul. Obrońców Pokoju do Osiedla Zawada w 1986 r.,
 • uroczyste otwarcie nowego odcinka trakcji tramwajowej nastąpiło 31 sierpnia 2002 r.,
 • po oddaniu do użytku torowiska w ul. Płk. Dąbka możliwe było utworzenie dwóch nowych linii tramwajowych (nr 4 i 5), co znacząco wpłynęło na rozwój komunikacji tramwajowej w Elblągu.

Modernizacja istniejącego torowiska w ul. Bema:

 1. Modernizacja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury transportowej układu miejskiego w ciągu ul. Bema – usprawnienie powiązań z zewnętrznym systemem transportowym miasta”,
 2. Inwestycja przyniosła zasadniczą poprawę jakości świadczonych usług oraz komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, efekty te uzyskano w wyniku:
  • dokonania zmian w układzie drogowym;
  • likwidacji „przystanku z jezdni” i wybudowania nowego, bezpiecznego przystanku przystosowanego dla osób starszych i niepełnosprawnych;
  • wykonania torowiska o lepszych parametrach technicznych, co wpłynęło na zmniejszenie hałasu i wibracji oraz na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rok 2004

Przebudowa torowiska w ul. Grunwaldzkiej:

 1. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa al. Grunwaldzkiej w Elblągu”, wykonano przebudowę układu torowego i sieciowego trakcji tramwajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Komeńskiego,
 2. Efekty uzyskane po zakończeniu tej inwestycji to:
  • zwiększenie przepustowości ulicy dla pojazdów samochodowych;
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach;
  • zmniejszenie hałasu, wibracji i drgań, a tym samym poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżowania na zmodernizowanym odcinku.

Rok 2005

Wprowadzenie do eksploatacji zmodernizowanego wagonu typu 805 Na:

 1. W latach 2004-2005 wykonano pełną modernizację wagonu 805 Na o numerze inwentarzowym 058,
 2. Dzięki modernizacji wagonu uzyskano następujące efekty:
 3. Wagon został wprowadzony do eksploatacji w maju 2005 r.,
  • wzrost bezpieczeństwa i komfortu jazdy;
  • zmniejszenie emisji hałasu wewnątrz wagonu;
  • większa niezawodność eksploatacyjna wagonu i wydłużenie okresu eksploatacji.

Rok 2006

Nowa pętla tramwajowa przy ul. Druskiej:

 • konieczność przeniesienia pętli spowodowana była zajęciem tego terenu pod realizowaną inwestycję pn. „Przebudowa węzła komunikacyjnego Elbląg-Wschód”,
 • nowa pętla ulokowana została na terenie byłych ogrodów działkowych,
 • jej funkcjonalność umożliwiła optymalne opracowanie rozkładów jazdy na liniach tramwajowych do niej doprowadzonych.

Zakup 6 nowych wagonów tramwajowych typu 121 N:

 • w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja systemów transportowych miejskich; ekologiczne linie tramwajowe w Elblągu” zakupiono 6 nowych, trójczłonowych, w całości niskopodłogowych wagonów tramwajowych,
 • Elbląg był pierwszym miastem, w którym wprowadzono do eksploatacji tramwaje wyprodukowane przez firmę PESA z Bydgoszczy,
 • dzięki nowoczesnym wagonom nastąpiło zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa podróżowania oraz poprawa komfortu jazdy.

Budowa odcinka trakcyjnego wraz z pętlą w ul. Ogólnej:

 • budowę nowego odcinka trakcyjnego wraz z pętlą tramwajową w ul. Ogólnej zrealizowano w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja systemów transportowych miejskich; ekologiczna linia tramwajowa w Elblągu”,
 • 21.12.2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego odcinka trakcyjnego,
 • oddanie do eksploatacji nowego torowiska umożliwiło lepsze skomunikowanie północnych dzielnic miasta z jego centrum i zwiększyło liczbę przewożonych pasażerów.

Rok 2009

Przebudowa warsztatowej części hali zajezdni:

 1. Prace przy przebudowie rozpoczęto w 2008 r.,
 2. W wyniku realizacji tej inwestycji utworzono:
  • stanowisko do wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych zamontowanych na dachu wagonu;
  • uniwersalne stanowisko do obsługi technicznej wagonów 121 N i 805 Na,
  • efektem zakończenia prac modernizacyjnych była poprawa organizacji i warunków pracy.

Rok 2010

Budowa i modernizacja odcinka trakcyjnego w ul. Grota Roweckiego:

 • zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Grota Roweckiego wraz z jej układem komunikacyjnym” obejmowało swym zakresem modernizację odcinka tramwajowego w ul. Grota Roweckiego, budowę torowiska od ul. Traugutta do połączenia z istniejącym torowiskiem w ul. Grobla św. Jerzego oraz dwóch trójkątnych węzłów rozjazdowych przy Placu Konstytucji, umożliwiających połączenie z odcinkami trakcyjnymi w ul. 3 Maja i ul. 1 Maja,
 • zastosowano nowoczesne technologie w konstrukcji nawierzchni torowej, ograniczające emisję hałasu i drgań do środowiska,
 • wybudowano dwa perony przystankowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Rok 2013

Modernizacja odcinków trakcyjnych w ul. Pocztowej, Robotniczej i Browarnej:

 • modernizację wykonano w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej 503 w obszarze miasta Elbląga”,
 • w ramach przebudowy drogi wykonano układ dwutorowy na całej długości torów, a także bezpieczne wysepki przystankowe eliminujące wsiadanie do tramwajów z jezdni oraz dostosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

Zakup i modernizacja 3 używanych wagonów tramwajowych typu M8C:

 • tramwaje zostały zakupione w Niemczech w Ausburgu,
 • przed wprowadzeniem do ruchu wagony zostały poddane pełnej modernizacji, która polegała na przebudowie środkowego członu wagonu na człon niskopodłogowy, zamontowaniu pochylni umożliwiających wjazd/wyjazd wózków inwalidzkich i dziecięcych, wyposażeniu wagonów w urządzenia elektroniki pokładowej i system realizacji zdarzeń oraz wyremontowaniu wnętrza wagonu,
 • dwa wagony zostały wprowadzone do eksploatacji w 2014 r., a trzeci w 2015 r.,
 • zmodernizowane wagony M8C znacząco poprawiły sytuację taborową Spółki i zwiększyły komfort pasażerów.

Rok 2016

Zakup i wprowadznie do eksploatacji 3 używanych wagonów typu M8C oraz 2 używanych wagonów typu 805 Na:

 • wagony przegubowe typu M8C zostały zakupione w Niemczech w Mülheim,
 • zmodernizowane wagony typu 805 Na kupiono od MPK Łódź,
 • Po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych i badaniach technicznych wagony wprowadzone zostały do eksploatacji z końcem sierpnia 2016 r.

Rok 2017

Przebudowa stacji prostownikowej „Szpitalna”.

Zakres inwestycji obejmował:

  • wykonanie dokumentacji projektowej;
  • wymianę urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację stacji oraz prawidłowe współdziałanie przedmiotowych urządzeń z pozostałą częścią energetyczną stacji prostownikowej;
  • wyposażenie stacji w nową rozdzielnicę prądu stałego umożliwiającą zasilanie nowego odcinka trakcyjnego w ul. 12 Lutego i ul. Grota Roweckiego;
  • wyżej wymienione zadania zrealizowano w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 504.
 •  

Budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego:

 1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego” wykonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 2. Zakres inwestycji obejmował:
  • budowę układu torowego oraz sieci trakcyjnej o długości 1,9 km toru pojedynczego,
  • budowę czterech peronów przystankowych, przebudowę przejść dla pieszych oraz innych elementów wyposażenia systemu drogowego,
  • budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu,
  • przebudowę stacji prostownikowej przy ul. Szpitalnej.
  • efekty uzyskane po zakończeniu inwestycji to:
   – skrócony czas dojazdu z północnych i południowych części miasta Elbląga do centrum;
   – usprawniony system komunikacji zbiorowej poprzez szybsze, bezpośrednie połączenie przez centrum miasta;
   – poprawa efektywności systemu transportowego obszaru funkcjonowania Elbląga; odciążenie zatłoczonych ulic w centrum miasta oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu,
   – uroczyste otwarcie nowego odcinka trakcyjnego odbyło się 09.11.2017 r.

Rok 2020

„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”

 • zadanie dofinansowane ze środków unijnych, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Etap I

Zakres:

  • zakup 3 sztuk niskoemisyjnego taboru tramwajowego (zakupiono tramwaje Moderus Beta MF 09AC) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, z 4 mobilnymi podnośnikami kolumnowymi do podnoszenia tramwajów),
  • modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej w Elblągu do obsługi taboru niskoemisyjnego: budowa hali tramwajowej, wyposażonej w myjnię  portalową, stanowisko naprawcze dla tramwajów, miejsca garażowe i infrastrukturę torowo-sieciową,
  • wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego: przebudowa peronów przystanków tramwajowych na ul. Grunwaldzkiej, wymiana wiat na bardziej funkcjonalne, wyposażone w panele fotowoltaiczne, montaż tablic informacji pasażerskiej i trzech biletomatów: jednego na  Grunwaldzkiej i dwóch na Placu Dworcowym, wyposażenie pętli autobusowej na Placu Dworcowym i wiat autobusowych w energooszczędne oświetlenie (LED).

Etap II

Zakres:

  • zakup 1 sztuki nowego niskoemisyjnego taboru tramwajowego (zakupiono tramwaj Moderus Beta MF 09AC) wraz ze  specjalistycznym wyposażeniem, w tym mobilną centralą lakierniczą,
  • wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze pętli tramwajowo-autobusowej w ulicy Ogólnej poprzez wymianę 14 sztuk istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne (LED),
  • wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze skrzyżowania ulic Płk. Stanisława Dąbka i Ogólnej: zakup i montaż 1 sztuki obustronnej tablicy informacji pasażerskiej; zakup i montaż 1 sztuki biletomatu.

Etap III

a) zakres:

  • zakup 1 sztuki nowego niskoemisyjnego taboru tramwajowego (tramwaj Moderus Beta MF 09AC, planowana dostawa do 30.04.2021 r.) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, w tym samochodem tramwajowego pogotowia technicznego,
  • wsparcie węzła przesiadkowego w obrębie Placu Słowiańskiego (tramwajowo-autobusowego): zakup i montaż 2 szt. tablic informacji wewnątrz przystanków autobusowych węzła przesiadkowego – na przystanku przy hotelu Arbiter i przy Poczcie, zakup i montaż 1 szt. biletomatu obok przystanku tramwajowego na Placu Słowiańskim, wymianę 1 szt. wiaty przystankowej autobusowej w rejonie hotelu Arbiter, zakup i montaż 1 systemu aktywnego przejścia dla pieszych na przejściu pomiędzy przystankiem autobusowym przy Poczcie a przystankami tramwajowymi.

b) efekty uzyskane po zakończeniu inwestycji to:

  • poprawa komfortu podróży transportem publicznym, ze szczególnym naciskiem na transport tramwajowy,
  • wdrożenie nowoczesnych systemów informacji i zarządzania ruchem,
  • poprawa jakości usług dla pasażerów komunikacji zbiorowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji tramwajowej,
  • poprawa efektywności systemu publicznego transportu zbiorowego,
  • utrzymanie taboru tramwajowego w gotowości technicznej, czystości i sprawności eksploatacyjnej,
  • zapewnienie miejsc garażowych dla zakupionego taboru tramwajowego,
  • poprawa warunków pracy motorniczych i pracowników zaplecza technicznego.
Nowa hala wraz z torami wjazdowymi i siecią trakcyjną – widok od strony zachodniej
Nowa hala wraz z torami wjazdowymi i siecią trakcyjną – widok od strony wschodniej
8-kolumnowe stanowisko do podnoszenia wagonów tramwajowych – na podnośnikach tramwaj M8C
Tramwaj na myjni portalowej – mycie boków tramwaju
Tramwaj na myjni portalowej – mycie tyłu tramwaju
Mobilne urządzenie do malowania
Samochód tramwajowego pogotowia technicznego
Tramwaj Moderus Beta MF 09 AC
Peron przy ul. Grunwaldzkiej – kierunek Centrum
Peron przy ul. Grunwaldzkiej – kierunek pętla Druska
Peron przy ul. Grunwaldzkiej – kierunek Centrum
Skip to content